MENU

 

Bank Spółdzielczy w Suwałkach » Klienci indywidualni


Klient indywidualny

Podstawowy Rachunek Płatniczy

 Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny, zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej, dostępnej tylko dla Posiadacza rachunku. Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.

Szczegółowe informacje w placówkach Banku.

Wniosek o zawarcie umowy o PRP

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy jest wygodną formą gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń (przelewy, zlecenia stałe, polecenia zapłaty).

Środki zgromadzone na rachunku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

W ramach posiadanego rachunku umożliwia się korzystanie z:

Bankowość elektroniczna eBankNet

System eBankNet to udostępniany bezpłatnie system bankowości internetowej zapewniający wygodny oraz bezpieczny dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

System eBankNet umożliwia:

 • sprawdzanie wysokości salda rachunku,
 • przeglądanie oraz drukowanie historii operacji,
 • definiowanie oraz dokonywanie przelewów, w tym opłat do ZUS i do Urzędu Skarbowego,
 • zamawianie listy haseł jednorazowych,
 • składanie i modyfikowanie przelewów z odroczonym terminem płatności,
 • dokonywanie zmian hasła,
 • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji.

Karta płatnicza

Karta płatnicza (VISA)

Nowoczesna i funkcjonalna karta debetowa do konta osobistego.

Jeśli chcesz wygodnie i bezpiecznie płacić za towary i usługi w kraju i za granicą, karta jest dla Ciebie.

Twoje korzyści:

  • masz swobodny dostęp do swoich pieniędzy w kraju i za granicą, przez całą dobę
  • płacisz kartą w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale elektroniczne akceptujące karty w kraju i za granicą
  • możliwość płatności w Internecie
  • usługa cash back – wypłaty (do 300 zł dla kart Visa) z kas sklepowych w supermarketach, stacjach benzynowych i innych punktach przy okazji płacenia kartą za codzienne zakupy. Usługa dostępna w oznaczonych punktach
  • możliwość indywidualnego zdefiniowania dziennych limitów transakcji
  • możliwość wydania kart osobom wskazanym przez posiadacza konta, w tym osobom które ukończyły 13 rok życia
  • funkcjonalność payWave umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych bez konieczności potwierdzenia takiej transakcji kodem PIN (do kwoty 30 PLN – karta Visa)
  • możliwość skorzystania z atrakcyjnego pakietu ubezpieczenia „Bezpieczna karta”
  • bezpieczeństwo:
   • całodobowa możliwość zastrzeżenia karty

+48 86 215 50 50

+48 828 828 828

Zlecenie stałe oraz polecenie zapłaty

Zlecenie stałe (do odwołania) to wygodna forma regulowania płatności. Polega ono na wydaniu Bankowi przez Klienta dyspozycji dotyczącej dokonywania z rachunku regularnych płatności: rachunki za czynsz, telefon, RTV, gaz, prąd, itp.

Polecenie zapłaty to bezpieczna, wygodna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności, niezależnie od kwoty oraz ich częstotliwości, to także gwarancja bezpieczeństwa i terminowości transakcji.

Wykorzystując polecenie zapłaty można opłacić m.in.: usługi telekomunikacyjne, abonament płatnej telewizji, rachunki za energię elektryczną, cieplną i gaz, itp.

Przekazy w obrocie dewizowym

Przekaz w obrocie dewizowym to polecenie wypłaty i przelew SEPA.

To szybka i bezpieczna realizacja przekazów do/z większości krajów świata.

System obsługi telefonicznej (telefoniczna usługa na hasło) oraz usługi SMSBanking

Telefoniczna usługa na hasło umożliwia uzyskanie informacji o saldzie rachunku, dostępnych środkach, odsetkach i obrotach na wszystkich rachunkach posiadanych
w Banku.

Usługa SMSBanking polega na otrzymywaniu powiadomienia SMS o operacjach (uznaniach/obciążeniach), zmianie wolnych środków oraz blokadach (operacje kartą). 

Wymagane dokumenty od rolników

 • wniosek,
 • informacja uzupełniająca do wniosku o kredyt kredytobiorcy/poręczyciela,
 • nakaz płatniczy lub akt własności gospodarstwa,
 • plan przedsięwzięcia inwestycyjnego (biznesplan) – przy kredytach inwestycyjnych preferencyjnych,
 • umowa przyznania pomocy w ramach programów operacyjnych – przy kredytach inwestycyjnych pomostowych,
 • inne w uzgodnieniu z bankiem.

Zabezpieczenie kredytu

 • hipoteki,
 • przewłaszczenia,
 • poręczenia,
 • blokady środków na rachunku,
 • inne przewidziane prawem.

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa jest to zdolność do terminowej spłaty rat wnioskowanego kredytu wraz z odsetkami po uwzględnieniu wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem rodziny i innych obciążeń.