MENU

 

Bank Spółdzielczy w Suwałkach » Samorządy


Samorządy

Rachunek bieżący i pomocniczy w złotych

Rachunek bieżący jest wygodną formą gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością.

Rachunek pomocniczy służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń związanych z określonymi celami w prowadzonej działalności.

Środki zgromadzone na rachunku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

W ramach posiadanego rachunku umożliwia się korzystanie z:

 • bankowości elektronicznej,
 • System eCorpoNet

  eCorpoNet to system bankowości internetowej zapewniający wygodny oraz bezpieczny dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

  System eCorpoNet umożliwia m.in.:

  • sprawdzanie wysokości salda rachunku,
  • przeglądanie oraz drukowanie historii operacji,
  • definiowanie oraz dokonywanie przelewów (krajowych i zagranicznych),
   w tym opłat do ZUS i do Urzędu Skarbowego,
  • składanie i modyfikowanie przelewów z odroczonym terminem płatności,
  • dokonywanie zmian hasła,
  • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji,
  • zlecenia stałe,
  • drukowanie wyciągów/zestawienia obrotów.
 • przekazów w obrocie dewizowym,
 • Przekazy w obrocie dewizowym

  Przekaz w obrocie dewizowym to polecenie wypłaty i przelew SEPA.

  To szybka i bezpieczna realizacja przekazów do/z większości krajów świata.

 • kredytu w rachunku bieżącym.
 • Finansowanie bieżących wydatków, pokrycie występującego w ciągu roku przejściowo deficytu budżetu.

  Warunkiem otrzymania kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej.

Wymagane dokumenty od jednostek samorządów terytorialnych

 • statut,
 • REGON,
 • uchwała Rady/Sejmiku w sprawie uchwaleniu budżetu na bieżący rok,
 • uchwała Rady/Sejmiku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów,
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu,
 • roczne sprawozdania z wykonania budżetów,
 • inne dokumenty uznane za niezbędne do analizy kredytowej.

Zabezpieczenie kredytu

 • hipoteki,
 • przewłaszczenia,
 • poręczenia,
 • blokady środków na rachunku,
 • inne przewidziane prawem.

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa jest to zdolność do terminowej spłaty rat wnioskowanego kredytu wraz z odsetkami.