MENU

 

Bank Spółdzielczy w Suwałkach » Przedsiębiorcy » Kredyty


Przedsiębiorcy

Kredyty dla podmiotów gospodarczych:

Kredyt obrotowy

 • Finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, z terminem spłaty do 5 lat.
Warunkiem otrzymania kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej.

Kredyt w rachunku bieżącym (kredyt odnawialny)

 • Finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, z terminem spłaty do 1 roku.
Warunkiem otrzymania kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej.

Kredyty inwestycyjne

 • Na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z działalnością gospodarczą z terminem spłaty do 8 lat.
Warunkiem otrzymania kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej.

Kredyty inwestycyjne

 • Finansowanie oraz współfinansowanie przy wykorzystaniu unijnych środków finansowych na inwestycje związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z terminem spłaty do 8 lat.
Warunkiem otrzymania kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej.

Wymagane dokumenty od podmiotów gospodarczych

 • wniosek,
 • informacja uzupełniająca do wniosku o kredyt kredytobiorcy/ poręczyciela,
 • odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • REGON, NIP,
 • roczne zeznanie podatkowe za rok poprzedni,
 • bilans i rachunek zysków i strat lub zestawienie przychodów i kosztów z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek kredytowy,
 • aktualne zaświadczenia w ZUS i US o uregulowaniu zobowiązań,
 • inne w uzgodnieniu z bankiem.

Zabezpieczenie kredytu

 • hipoteki,
 • przewłaszczenia,
 • poręczenia,
 • blokady środków na rachunku,
 • inne przewidziane prawem.

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa jest to zdolność do terminowej spłaty rat wnioskowanego kredytu wraz z odsetkami.

Gwarancje Bankowe dla podmiotów gospodarczych:

Gwarancja Bankowa

 • Gwarancja jest podjętym na zlecenie Klienta (Zleceniodawcy) zobowiązaniem Banku do wypłacenia Beneficjentowi kwoty, określonej w treści gwarancji, jeżeli Zleceniodawca nie wywiąże się ze zobowiązań umowny