MENU

 

Bank Spółdzielczy w Suwałkach » Samorządy » Kredyty


Samorządy

Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego:

Wymagane dokumenty od jednostek samorządów terytorialnych

 • statut,
 • REGON,
 • uchwała Rady/Sejmiku w sprawie uchwaleniu budżetu na bieżący rok,
 • uchwała Rady/Sejmiku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów,
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu,
 • roczne sprawozdania z wykonania budżetów,
 • inne dokumenty uznane za niezbędne do analizy kredytowej.

Zabezpieczenie kredytu

 • hipoteki,
 • przewłaszczenia,
 • poręczenia,
 • blokady środków na rachunku,
 • inne przewidziane prawem.

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa jest to zdolność do terminowej spłaty rat wnioskowanego kredytu wraz z odsetkami.