Zadzwoń do nas87 565 00 77

E-mailsekretariat@bssuwalki.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI BLIK DOSTĘPNEJ W APLIKACJI MOBILNEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SUWAŁKACH

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

§ 1.

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usługi BLIK w Aplikacji Mobilnej przez Klientów Banku (dalej „Regulamin”).
2.Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Aplikacja Mobilna/aplikacja – aplikacja bankowości mobilnej Banku oraz aplikacja mobilna do autoryzacji: oprogramowanie służące do bezpiecznego logowania oraz do autoryzacji dyspozycji pochodzących z usług bankowości elektronicznej, umożliwiająca dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi Aplikacji Mobilnej do składania zleceń płatniczych oraz do obsługi usługi BLIK;
2) Akceptant – podmiot, który udostępnia zapłatę za usługę lub towar za pośrednictwem Usługi BLIK;
3) Autoryzacja – wyrażenie zgody na wykonanie transakcji płatniczej lub innej dyspozycji przez Użytkownika;
4) Bank – Bank Spółdzielczy w Suwałkach, który udostępnia Aplikację Mobilną oraz usługę BLIK swoim Klientom;
5) Bankowość elektroniczna – świadczenie usług przez Bank na odległość, poprzez system kanałów bankowości drogą elektroniczną, w tym usługa bankowości internetowej lub mobilnej;
6) Bankowość internetowa  – usługa eBankNet świadczona przez Bank zapewniająca dostęp do informacji o produktach i usługach posiadanych w Banku oraz składanie dyspozycji z wykorzystaniem Internetu i urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową;
7) Bankowość mobilna – usługa świadczona przez bank zapewniająca dostęp do informacji o produktach i usługach posiadanych w Banku oraz składanie dyspozycji przy użyciu zaufanego urządzenia mobilnego, za pomocą aplikacji mobilnej;
8) Identyfikacja danych biometrycznych – funkcjonalność udostępniona na urządzeniu mobilnym, na którym zainstalowana jest Aplikacja Mobilna, przez jego producenta; metoda weryfikacji tożsamości Użytkownika przy wykorzystaniu danych biometrycznych, tj. cech fizycznych zarejestrowanych przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej na urządzeniu mobilnym , umożlwiające identyfikację i autoryzację dyspozycji;
9) Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych lub małoletni powyżej 13 roku życia korzystająca z oferty Banku w zakresie Rachunku bankowego (w tym Posiadacz rachunku, Pełnomocnik każdy z Współposiadaczy, osoba upoważniona do bankowości internetowej, Użytkownik Aplikacji Mobilnej);
10) Kod BLIK – jednorazowy sześciocyfrowy kod generowany w Aplikacji Mobilnej, służący do autoryzacji Transakcji BLIK przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej;
11) Osoby nieuprawnione – są to osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne, niebędące Użytkownikiem Aplikacji Mobilnej;
12) PIN do aplikacji/PIN – unikalny ciąg cyfr stosowany jako sposób uwierzytelnienia Użytkownika i autoryzacji dyspozycji w aplikacji;
13) Pełnomocnik – osoba fizyczna, upoważniona przez Posiadacza rachunku do dysponowania rachunkiem.
14) Posiadacz rachunku – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych lub małoletni powyżej 13 roku życia, która zawarła z Bankiem Umowę, przy czym w przypadku rachunku wspólnego przez Posiadacza rachunku należy rozumieć każdego ze współposiadaczy rachunku;
15) Powiadomienia Push – element silnego uwierzytelniania, polegający na przekazaniu Użytkownikowi notyfikacji na urządzenie mobilne przez aplikacje mobilną do autoryzacji;
16) Przelew na telefon BLIK – przelew wykonywany na podstawie dyspozycji składanej w aplikacji, polegający na przekazaniu środków pieniężnych na konto odbiorcy zarejestrowanego w bazie powiązań BLIK i realizowany w czasie rzeczywistym w dniu złożenia dyspozycji przelewu, przelew na telefon BLIK jest poleceniem przelewu;
17) Rachunek bankowy/Rachunek – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek rozliczeniowy bieżący lub pomocniczy prowadzony w złotych polskich w Banku na rzecz Posiadacza rachunku, służący do wykonywania transakcji, przechowywania środków pieniężnych oraz prowadzenia rozliczeń;
18) PSP – Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będąca podmiotem zarządzającym i udostępniającym system BLIK, w tym prowadzący bazę danych odbiorców przelewów na telefon BLIK;
19) System BLIK – polski schemat płatności mobilnych, który umożliwia Posiadaczowi rachunku korzystającego z Aplikacji Mobilnej dokonywanie Transakcji BLIK;
20) Przelew natychmiastowy – szybki przelew Express -Elixir lub Transakcja BLIK dokonana z wykorzystaniem Kodu BLIK, który został wyświetlony Użytkownikowi, w Aplikacji Mobilnej;
21) Terminal POS – terminal umożliwiający dokonywanie transakcji bezgotówkowych przy wykorzystaniu Usługi BLIK;
22) Transakcja BLIK – transakcja płatnicza zainicjowana przez Klienta przy użyciu Aplikacji Mobilnej, za pośrednictwem Systemu BLIK, wymagająca autoryzacji Kodem BLIK;
23) Umowa – umowa o Rachunek lub umowa ramowa tj. o prowadzenie Rachunku wraz z innymi produktami i usługami bankowymi;
24) Urządzenie mobilne – wielofunkcyjne urządzenie przenośne z dostępem do Internetu, integrujące w sobie funkcje komputera i/lub telefonu komórkowego;
25) Usługa BLIK – usługa umożliwiająca dokonywanie Transakcji BLIK;
26) Użytkownik Aplikacji Mobilnej – Klient będący Posiadaczem rachunku lub osoba, która jest uprawniona do dysponowania Rachunkiem w ramach pełnomocnictwa w Aplikacji Mobilnej w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku;
27) Wypłata BLIK – transakcja BLIK polegająca na wypłacie środków pieniężnych w bankomacie lub w terminalu POS w sklepie stacjonarnym/ punkcie usługowym, dokonywana bez użycia karty płatniczej, wypłata BLIK jest wypłatą gotówki;
28) Zaufane urządzenie mobilne – urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, na którym dokonano aktywacji aplikacji, zarejestrowane w systemie Banku przez Użytkownika, którego jest on jedynym użytkownikiem, wykorzystywane w celu silnego uwierzytelnia.

OPIS APLIKACJI MOBILNEJ

§ 2.

1. BS Suwałki mobileNet- to aplikacja dla Bank Spółdzielczego w Suwałkach, umożliwiająca w bezpieczny i wygodny sposób wykonywanie transakcji, autoryzowanie operacji wykonywanych w serwisie bankowości elektronicznej, a także podgląd historii operacji, informacji o produktach, blokadach, saldach i szczegółach operacji.
2. Podstawowe funkcje aplikacji to: autoryzacja operacji transakcji płatniczej; prezentowanie stanu oraz szczegółów operacji historycznych; wykonywanie przelewów krajowych i własnych, w tym na telefon; realizacja przelewów natychmiastowych, w tym przy użyciu usługi BLIK; prezentowanie rachunków, kart, lokat i kredytów Klienta; wyświetlanie historii i szczegółów operacji.
3. Pełen opis funkcji Aplikacji Mobilnej BS Suwałki mobileNet, dostępny jest na stronie internetowej Banku www.bssuwalki.pl.
4. Pobranie Aplikacji jest możliwe za pośrednictwem sklepu Google Play (dla urządzeń z systemem operacyjnym Android) lub App Store (dla urządzeń z systemem operacyjnym IOS), zaś sama aplikacja jest bezpłatna.
5. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Bank nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji. Zaleca się Użytkownikom Aplikacji Mobilnej korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.
6. Bank zastrzega sobie możliwość wprowadzenia aktualizacji do Aplikacji Mobilnej. Najnowsza wersja aplikacji będzie dostępna do pobrania ze źródeł wskazanych w § 2 ust. 4 Regulaminu. W przypadku aktualizacji systemów operacyjnych poszczególnych urządzeń, Bank nie ma obowiązku aktualizacji Aplikacji.

ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ

§ 3.

1. Warunkiem skorzystania z Aplikacji Mobilnej i realizacji procesu jej aktywacji jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do bankowości internetowej eBankNet.
2. Użytkownik może korzystać z aplikacji wyłącznie na zaufanym urządzeniu mobilnym.
3. Aplikacja może zostać zarejestrowana na jednym zaufanym urządzeniu mobilnym.
4. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:

  • System operacyjny Android w wersji minimum 6.0 lub wyższej lub system operacyjny iOS w wersji minimum 13.2 lub wyższej.
  • Moduł dostępu do Internetu w technologii WiFi lub GSM lub inny zapewniający dostęp do sieci Internet.

5. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji w sposób inny niż wskazany w § 2 ust. 4 powyżej, stanowi naruszenie Regulaminu
6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji Mobilnej w sposób zgodny z jej przeznaczeniem.
7. Instrukcja użytkownika usługi eBankNet oraz Aplikacji Mobilnej dostępna jest na stronie internetowej Banku.
8. Bank zastrzega sobie prawo do przerw technicznych spowodowanych konserwacją lub modernizacją systemu, w czasie których korzystanie z Aplikacji mobilnej i usług bankowości elektronicznej będzie niemożliwe. Informacja o przerwach technicznych dostępna jest na stronie internetowej banku lub wysyłana jest do Użytkowników w formie komunikatów.
9. W przypadku konieczności zmiany zaufanego urządzenia mobilnego należy dokonać dezaktywacji aplikacji i ponownie aktywować aplikację na nowym urządzeniu mobilnym.
10. Dezaktywacja aplikacji może być dokonana przez Użytkownika w Aplikacji Mobilnej;
11.Dezaktywacja aplikacji na zaufanym urządzeniu mobilnym jest jednoznaczna z odwołaniem przez użytkownika zgody na korzystanie z bankowości mobilnej na tym urządzeniu mobilnym.
12. W przypadku nieudanego logowania poprzez identyfikację danymi biometrycznymi wymagane jest logowanie do Aplikacji Mobilnej za pomocą PIN-u do aplikacji.
13. Błędne uwierzytelnienie Użytkownika podczas logowania do Aplikacji Mobilnej polegające na 3-krotnym wprowadzeniu błędnego PIN-u do Aplikacji Mobilnej, powoduje automatyczne zablokowanie dostępu do tej aplikacji. Licznik prób błędnego logowania jest zerowany po poprawnym zalogowaniu się do aplikacji.
14. Odblokowanie dostępu do aplikacji następuje przez Użytkownika poprzez przeprowadzenie dezaktywacji i ponownej aktywacji Aplikacji Mobilnej na zaufanym urządzeniu.

UŻYTKOWNICY USŁUGI BLIK

§ 4.

1. Użytkownikiem Usługi BLIK może być Klient, który:
1) Posiada Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny lub wspólny,
2) Posiada Rachunek bieżący;
3) Podał w Banku numer telefonu komórkowego, który został zarejestrowany w systemie Banku i jest on aktualny;
4) Podał inne dane wymagane do uruchomienia Usługi BLIK zgodnie z ofertą Banku oraz posiada Urządzenie mobilne powiązane z numerem telefonu operatora sieci telefonii komórkowej działającego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające wymagania techniczne dotyczące instalacji i korzystania z Aplikacji Mobilnej;
5) Pobrał i zainstalował na Urządzeniu mobilnym Aplikację Mobilną;
6) Zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin.
2. Bank umożliwia dostęp do Usługi BLIK Klientom Banku na zasadach określonych w Regulaminie.

AKTYWACJA USŁUGI BLIK

§ 5.

1. Po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w § 4 Użytkownik aktywuje usługę BLIK za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. W celu aktywacji usługi BLIK konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
2. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy o Usługę BLIK.
3. Jednocześnie, akceptując niniejszy Regulamin, Klient upoważnia Bank, na mocy art. 104 ust. 3 Ustawy prawo bankowe oraz w celu korzystania jako Klient Banku z Usługi BLIK, jak i w celu dokonywania Transakcji BLIK, w okresie korzystania przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej z Usługi BLIK, do przekazywania informacji stanowiących tajemnicę bankową w rozumieniu art. 104 Ustawy prawo bankowe pozostających w związku z realizacją zadań i czynności w ramach obsługi Systemu BLIK do: Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Polskiego Standardu Płatności Sp. z o.o. i KIR S.A.
4. Użytkownik Aplikacji Mobilnej w każdym czasie może zmienić Rachunek, który będzie powiązany z Usługą BLIK.
5. Użytkownik Aplikacji Mobilnej, który chciałby korzystać z Usługi BLIK na więcej niż jednym Urządzeniu mobilnym, powinien dokonać aktywacji Aplikacji Mobilnej oraz Usługi BLIK na każdym z tych urządzeń odrębnie. Należy jednak pamiętać, że Klient może posiadać tylko jedną aktywną Usługę BLIK powiązaną z jednym Rachunkiem.
6. Użytkownik Aplikacji Mobilnej może wyłączyć Usługę BLIK w każdej chwili w trybie natychmiastowym, poprzez:
1) Dezaktywację Usługi BLIK;
2) Odinstalowanie Aplikacji Mobilnej;
7. Odstąpienie od Umowy Rachunku bankowego, który został powiązany z Usługą BLIK oraz wypowiedzenie, rozwiązanie lub wygaśnięcie tej Umowy, skutkuje uniemożliwieniem korzystania z Usługi BLIK z chwilą skutecznego odstąpienia od Umowy, upływu okresu wypowiedzenia, rozwiązania lub wygaśnięcia, o ile Klient nie dokonał wyboru innego Rachunku w Aplikacji Mobilnej.
8. Ponowne korzystanie z Usługi BLIK jest możliwe dopiero po ponownej aktywacji tej usługi zgodnie z §5 Regulaminu.

TRANSAKCJE REALIZOWANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI BLIK

§ 6.

1. Usługa BLIK daje możliwość dokonywania:
1) Bezgotówkowych transakcji w Terminalach POS oraz przez Internet u Akceptantów.
2) Wypłat gotówki w bankomatach oznaczonych znakiem systemu BLIK;
3) Przelewów na telefon.
2. Dokonanie Transakcji BLIK i jej autoryzacja w ramach Usługi BLIK wymaga:
1) Odblokowania Urządzenia mobilnego;
2) Zalogowania do Aplikacji Mobilnej;
3) Wygenerowania Kodu BLIK w Aplikacji Mobilnej;
4) Wprowadzenia wygenerowanego Kodu BLIK w Terminalu POS w sklepie stacjonarnym, w bankomacie lub na stronie internetowej w celu autoryzacji Transakcji BLIK;
5) Potwierdzenia Transakcji BLIK w Aplikacji Mobilnej kodem PIN ustanowionym w procesie aktywacji Aplikacji Mobilnej, w przypadku gdy jest to konieczne.
3. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego przez Bank dla Transakcji BLIK jest moment autoryzacji Transakcji BLIK przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej.
4. Kod BLIK jest ważny 2 minuty od momentu jego wygenerowania.
5. Transakcja BLIK realizowana przez Posiadacza rachunku między 13. a 18. rokiem życia, nieprzekraczająca w miesiącu kalendarzowym równowartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,  jest uważana jako dyspozycja mieszcząca się w granicach zwykłego zarządu.
6. Bank odmawia realizacji Transakcji BLIK w przypadku, gdy:
1) Rachunek został zamknięty;
2) Zostało odwołane pełnomocnictwo – przy czym odmowa realizacji Transakcji BLIK w tym przypadku nastąpi maksymalnie od drugiego dnia roboczego licząc od dnia złożenia dyspozycji odwołania pełnomocnictwa;
3) Użytkownik Aplikacji Mobilnej podał nieprawidłowe dane podczas autoryzacji Transakcji BLIK;
4) Klient nie został uwierzytelniony;
5) Został przekroczony czas ważności Kodu BLIK;
6) Został przekroczony limit transakcyjny dla Transakcji BLIK;
7) Kwota Transakcji BLIK przewyższa wysokość dostępnych środków na Rachunku Klienta.
7. Anulowanie Transakcji BLIK jest możliwe do momentu dokonania autoryzacji Transakcji BLIK. Po dokonaniu autoryzacji Klient może odwołać Transakcję BLIK wyłącznie u Akceptanta, jeżeli istnieje taka możliwość i Akceptant wyraża na to zgodę.
8. Szczegółową listę dostępnych funkcjonalności dla Usługi BLIK oraz informację o obowiązującej wysokości limitów kwotowych dla Transakcji BLIK można uzyskać w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.
9. Użytkownik Aplikacji Mobilnej w każdej chwili może dokonać włączenia i wyłączenia Usługi BLIK.
10. Bank ma prawo zablokować możliwość korzystania z Usługi BLIK, ze względu na:
1) Uzasadnione przyczyny związane z bezpieczeństwem Usługi BLIK lub Urządzenia mobilnego powiązanego z tą Usługą;
2) Podejrzenia nieuprawnionego użycia Usługi BLIK;
3) Złamania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
11. Bank odblokowuje Usługę BLIK, jeżeli przestały istnieć podstawy do utrzymywania blokady.
12. Zablokowanie Usługi BLIK skutkuje brakiem możliwości jej aktywacji oraz dokonywania transakcji za pośrednictwem Usługi BLIK do momentu jej odblokowania, a zastrzeżenie Usługi BLIK skutkuje brakiem możliwości dokonywania transakcji w ramach Usługi BLIK oraz usunięciem Usługi BLIK.
13. Czynności związane z blokowaniem Usługi BLIK nie mają skutku względem Usługi BLIK aktywowanej przez innych Użytkowników Aplikacji Mobilnej będących Posiadaczami lub Pełnomocnikami do tego samego Rachunku.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I ZAKRES UDOSTĘPNIANIA DANYCH

§ 7.

1. Aplikacja Mobilna na potrzeby realizacji funkcjonalności przetwarza takie dane osobowe jak: imię i nazwisko Użytkownika, pesel, numer telefonu, ulica oraz numer, miejscowość, kod województwa, kod kraju, kod pocztowy, opis transakcji.
2. Administratorem powyższych danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Suwałkach z siedzibą przy ul. Utrata 4, 16-400 Suwałki.
3. Aplikacja uzyskuje dostęp następujących uprawnień:
1) Telefon – bezpośrednie wybieranie numerów telefonu, odczytywanie stanu i informacji o telefonie;
2) Aparat fotograficzny;
3) Pamięć
4) Identyfikator urządzenia i informacje o połączeniach – odczytywanie stanu i informacji o telefonie,
5) Inne – pełny dostęp do sieci i stanu WI-FI;
6) Lokalizacja – aktywowanie i używanie systemu GPS lub innych funkcji znajdowania lokalizacji w urządzeniu.
7) Powiadomienia – wyświetlanie powiadomień Push przez Aplikację Mobilną dla usług.
4. Korzystając z Aplikacji Mobilnej, Użytkownik może wyrazić zgodę na dostęp do następujących zasobów:
1) Uruchomienie usługi na pierwszym planie;
2) Odbieranie powiadomień;
3) Pełny dostęp do sieci;
4) Odbieranie danych z Internetu;
5) Wyświetlanie połączeń sieciowych;
6) Sterowanie wibracjami;
7) Zapobieganie przejścia urządzenia w stan uśpienia;
8) Używanie biometrii (odcisk palca i/lub faceID).
5. W celu zapewnienia wysokiej jakości usług oraz diagnostyki pozyskiwane są następujące anonimowe informacje:
1) Uruchomienie usługi na pierwszym planie;
2) Odbieranie powiadomień;
3) Pełny dostęp do sieci;
4) Odbieranie danych z Internetu;
5) Wyświetlanie połączeń sieciowych;
6) Sterowanie wibracjami;
7) Zapobieganie przejścia urządzenia w stan uśpienia;
8) Używanie biometrii (odcisk palca i/lub faceID).

INNE POSTANOWIENIA

§ 8.

1. Użytkownik Aplikacji Mobilnej zobowiązany jest do:
1) Korzystania z przedmiotowej usługi zgodnie z zawartymi z Bankiem umowami oraz zapisami odpowiednich regulaminów produktowych;
2) Nieudostępniania Osobom nieuprawnionym Urządzenia mobilnego, na którym znajduje się Aplikacja Mobilna z Usługą BLIK, Kodu BLIK oraz kodu PIN do Aplikacji Mobilnej;
3) Podejmowania niezbędnych środków bezpieczeństwa służących zapobieganiu wystąpienia nieautoryzowanych transakcji, w tym odpowiedniego zabezpieczenia Urządzenia mobilnego poprzez:
a) aktualizacje systemu operacyjnego oraz Aplikacji Mobilnej,
b) stosowanie oprogramowania antywirusowego,
c) stosowanie zapór bezpieczeństwa, jeżeli to możliwe,
d) korzystanie z przeglądarek internetowych rekomendowanych przez Bank;
4) Ochrony i przechowywania osobno Urządzenia mobilnego z Aplikacją Mobilną, kodu PIN oraz innych danych służących do odblokowania ekranu Urządzenia mobilnego lub dostępu do Aplikacji Mobilnej z zachowaniem należytej staranności;
5) Niezwłocznego zgłoszenia faktu utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia Urządzenia mobilnego, na którym znajduje się Aplikacja Mobilna z Usługą BLIK. Zgłoszenie może zostać dokonane w oddziale Banku.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia regulaminów odpowiednich produktów bankowych.
3. Bankowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, w przypadku:
1) Zmian w Usłudze BLIK lub w innych produktach mających wpływ na działanie Usługi BLIK,  związanych z postępem technologicznym i informatycznym, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa lub ułatwienie korzystania z Usługi BLIK, o ile powodują one konieczność zmiany Regulaminu;
2) Wprowadzenia nowych lub zmiany obecnie obowiązujących przepisów prawa lub wydania przez uprawnione organy państwowe rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu stosowania tych przepisów, jeżeli powoduje to konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do rozwiązań wynikających z wydawanych przepisów prawa, rekomendacji lub interpretacji.
4. O zakresie wprowadzanych zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2 Bank zawiadamia Użytkownika aplikacji w sposób określony w Regulaminie odpowiednich produktów babkowych, w terminie nie później niż dwa miesiące przed datą ich wejścia w życie.

Regulamin obowiązuje od  17.04.2023 r.

 

 

 

© 2019 Bank Spółdzielczy w Suwałkach
Projekt i realizacja: CodeDev