Zadzwoń do nas87 565 00 77

E-mailsekretariat@bssuwalki.pl

Ustawowe wakacje kredytowe

Co to są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wraz ze zmianami z dnia 12 kwietnia 2024 roku, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Ustawa weszła w życie 29 lipca 2022 r., natomiast jej nowelizacja będzie obowiązywała od dnia 15 maja 2024 roku i od tego dnia możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w 2024 roku.

Wakacje kredytowe nie dotyczą umów kredytów hipotecznych, które zostały zawarte od 1 lipca 2022 roku.

Z wakacji kredytowych w 2024 roku możesz skorzystać, jeżeli wartość udzielonego Ci kredytu hipotecznego na cele mieszkaniowe, nie przekracza 1 200 000 zł oraz spełniasz jeden z co najmniej dwóch warunków:

1. Twój średni wskaźnik RdD przekracza 30%. Wyliczając go, weź pod uwagę średnią wartość wskaźnika RdD z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o wakacje kredytowe lub;
2. Na dzień złożenia wniosku o wakacje kredytowe masz na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci, które:

 • nie ukończyły 18. roku życia,
 • nie ukończyły 25. roku życia do 30 września – jeśli Twoje dziecko uczy się w szkole lub studiuje,
 • mają orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od tego, ile mają lat).

Ważne!
Dzieci, które masz na utrzymaniu, to również dzieci:

 • nad którymi sprawujesz rodzinną pieczę zastępczą,
 • dla których jesteś dotychczasową rodziną zastępczą,
 • które przebywają w prowadzonym przez Ciebie rodzinnym domu dziecka.

Co to jest wskaźnik RdD i jak go obliczyć

Wskaźnik RdD to stosunek Twoich wydatków, które ponosisz na obsługę miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu Twojego gospodarstwa domowego za okres ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem, w którym składasz wniosek.

Aby obliczyć współczynnik RdD:

1. zsumuj dochody całego gospodarstwa domowego (wszystkich domowników) w każdym z 3 ostatnich miesięcy (osobno dla każdego miesiąca).
Jeżeli Umowa kredytu została podpisana przez więcej niż 1 osobę – dochód należy obliczyć dla każdej z nich.
2. dla każdego z 3 ostatnich miesięcy podziel wysokość raty kredytu przez łączny dochód (np. 3000 zł/6500 zł * 100%),
3. oblicz średnią arytmetyczną z 3 uzyskanych wyników np. (30% + 40% + 40%)/3,
4. jeśli otrzymany wynik jest wyższy niż 30%, masz prawo skorzystać z wakacji kredytowych 2024.

Jak obliczyć dochód gospodarstwa domowego

Aby obliczyć dochód gospodarstwa domowego dodaj wszystkie Twoje dochody netto oraz dochody netto osób, z którymi mieszkasz i prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe bez uwzględniania zasiłków i świadczeń.

Szczegółowe informacje znajdziesz się w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jak sprawdzić, czy spełniasz warunek RdD

1. Oblicz dochód Twojego gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o wakacje kredytowe. Weź pod uwagę osobno każdy miesiąc.
Ważne!  Jeśli tworzysz gospodarstwo domowe z innymi osobami – uwzględnij dochód każdej z nich.
2. Oblicz wskaźnik RdD dla każdego miesiąca.


3. Oblicz średnią z 3 uzyskanych wyników.

Jeśli otrzymany wynik jest wyższy niż 30%, masz prawo skorzystać z wakacji kredytowych 2024

Twoje prawa wynikające z ustawy

Spłatę kredytu hipotecznego możesz zawiesić:

 • od  1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. – w wymiarze maksymalnie dwóch miesięcy
 • od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. – w wymiarze  maksymalnie dwóch miesięcy.

Możesz skorzystać z wakacji kredytowych jeśli spełniasz wszystkie poniższe warunki:

1. Twoja umowa kredytowa została zawarta przed 1 lipca 2022 r.
2. Twój kredyt hipoteczny jest w złotych polskich.
3. Zakupiona nieruchomość służy zaspokojeniu Twoich potrzeb mieszkaniowych (czyli mieszkasz w tym lokalu).

Na czym to polega?

Jeśli korzystasz z wakacji kredytowych, czyli zawieszasz spłatę kredytu, przedłużamy całkowity okres kredytowania, dokładnie o liczbę miesięcy, w których zawieszasz spłatę. Na koniec Twojego okresu kredytowania będziesz musiał spłacić wszystkie zawieszone teraz raty. Pamiętaj, że trudno w tej chwili określić poziom stóp procentowych, które będą obowiązywać na końcu okresu kredytowania. Oprocentowanie kredytu może zatem być wyższe niż bieżące.
Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych kosztów.
Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.

Ryzyko wzrostu stóp procentowych

Kredyt hipoteczny zawierasz na długi czas. Każdy kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu jest obciążony ryzykiem stopy procentowej w związku ze zmianą  stopy redyskonta weksli NBP, wykorzystywanego do wyznaczenia oprocentowania kredytu. Niesie to ze sobą ryzyko, że w przypadku wzrostu stóp procentowych Twoja rata kredytu zmieni się znacząco, w sposób istotnie wpływający na Twoje możliwości finansowe.

Wysokość stopy redyskonta weksli zależy od wysokości stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Wysokość stopy redyskonta weksli publikowana jest m.in. na stronie https://www.nbp.pl/.

Zachęcamy do zapoznania się z kształtowaniem się danych historycznych dotyczących wysokości stopy redyskonta weksli. Analiza ta może być pomocna, nie stanowi jednak gwarancji, że w przyszłości stopa procentowa będzie kształtować się według podobnych trendów.

Co zrobić, żeby skorzystać z wakacji kredytowych?

1. Pobierz i wypełnij wniosek.
2. Złóż wniosek przez:

  • bankowość internetową eBankNet
  • w oddziale naszego Banku
  • drogą korespondencyjną (listownie) na adres Banku:
   Bank Spółdzielczy w Suwałkach,
   Utrata 4, 16-400 Suwałki
   z dopiskiem: „Wakacje kredytowe”

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu może złożyć jeden Kredytobiorca.

Uprzejmie informujemy, że:

 • Bank realizuje wnioski kredytowe składane przed terminem i nie później niż w dniu płatności raty kredytu w godzinach pracy placówek.
 • Wnioski dostarczone po godzinie 15:00 będą traktowane jak dostarczone w kolejnym dniu roboczym.
 • UWAGA: w przypadku wniosków składanych pocztą tradycyjną (listownie) wiążąca jest data doręczenia do Banku  wniosku o wakacje kredytowe, a nie data wysłania wniosku do Banku.
 • W przypadku kiedy Wniosek został doręczony do Banku po terminie płatności raty wskazanej we Wniosku, Wniosek w tym zakresie jest odrzucany.

Jakie są  korzyści i ryzyka?

© 2019 Bank Spółdzielczy w Suwałkach
Projekt i realizacja: CodeDev