Zadzwoń do nas87 565 00 77

E-mailsekretariat@bssuwalki.pl

Zastrzeżenie numeru PESEL

Przepisy prawne.
W dniu 1 czerwca 2024 roku wchodzą w życie zmiany przepisów prawa, które mają
ograniczyć skutki kradzieży tożsamości poprzez nałożenie m.in. na banki obowiązku
weryfikacji w Rejestrze zastrzeżenia numeru PESEL konsumenta. Rejestr ten prowadzony
jest przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w celu zapobiegania negatywnym
konsekwencjom nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych osób, które dokonają
zastrzeżenia numeru PESEL. W Rejestrze gromadzone są dane dotyczące osób pełnoletnich.
Przez zastrzeżenie numeru PESEL rozumie się zamieszczenie w Rejestrze informacji
o zastrzeżeniu numeru PESEL. Cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL będzie można dokonać
także czasowo, wskazując chwilę ponownego zastrzeżenia numeru PESEL.

Gdzie zastrzec PESEL?
Swój numer PESEL można zastrzec w centralnym rejestrze zastrzeżeń, poprzez złożenie
wniosku:
– na stronie internetowej gov.pl
– w urzędzie gminy lub miasta
– w aplikacji mObywatel.

Czy można zastrzec PESEL w Banku?
Bank Spółdzielczy w Suwałkach nie świadczy usługi zastrzegania numeru PESEL.

Obowiązek weryfikacji.
Od 1 czerwca 2024 roku Bank Spółdzielczy w Suwałkach będzie dokonywał weryfikacji
w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, która polegać będzie na sprawdzeniu w tym
rejestrze, czy numer PESEL jest zastrzeżony.

Ważne.
Osoby, które mają zastrzeżony numer PESEL nie będą mogły:

  • założyć konta oszczędnościowo-rozliczeniowego,
  • zaciągnąć kredytu czy pożyczki,
  • zmienić umowy kredytu lub pożyczki, gdy w wyniku tego zwiększa się zadłużenie,
  • w kasie placówki wypłacić z konta więcej niż trzykrotność minimalnego
    wynagrodzenia za pracę, przy czym kwota ta będzie się zmieniać wraz ze zmianą
    wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę).

W przypadku stwierdzenia zastrzeżenia numeru PESEL Bank wstrzymuje wypłatę
gotówkową na 12 godzin od momentu złożenia przez Posiadacza rachunku bankowego
dyspozycji wypłaty gotówkowej, pomimo cofnięcia w tym czasie zastrzeżenia numeru
PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.

Więcej informacji.
Szczegółowe informacje wraz z instrukcją zastrzegania PESEL zarówno na stronie
mObywatel.gov.pl, jak i w dowolnym Urzędzie Gminy dostępne są pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie

© 2019 Bank Spółdzielczy w Suwałkach
Projekt i realizacja: CodeDev